Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement en reglement van de inwendige orde

1. Zwemmers

Iedereen kan op eigen verzoek lid worden van de club, en wordt na een zwemtest ingedeeld in een bepaalde zwemgroep. 

Het lidgeld wordt betaald van september tot augustus van het volgend. Indien je in de loop van het jaar lid wordt, zal het lidgeld voor de nog resterende maanden worden aangerekend. Indien je bv in november lid wordt, zal je 10/12 van het lidgeld betalen.

Elk lid dat voor het einde van een zwemjaar (zwemjaar loopt van januari tot december) stopt of door tuchtsancties de toegang tot de club wordt ontzegd, kan nooit lidgelden opeisen voor de resterende periode.

Wanneer je aansluit bij de club zal je een toegangskaartje ontvangen voor het zwembad. Hiervoor dient een waarborg van 5 EUR betaald te worden. Bij verlies of beschadiging van het toegangskaartje, zal je opnieuw een waarborg betalen om een nieuw kaartje te kunnen ontvangen. Indien je de club verlaat zal de waarborg voor het kaartje terugbetaald worden als dit onbeschadigd wordt binnengeleverd bij de verantwoordelijke van je groep.

Elk clublid aanvaardt het clubreglement en is verplicht dit na te leven.

Enkel het bestuur kan een lid ontslaan.

De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen tijdens trainingen, wedstrijden en eventuele stages. Laat waardevolle spullen thuis en gebruik, indien nodig, de voorziene opbergkastjes om uw materiaal in op te bergen.

Alle regels die voor het zwembad gelden, gelden ook voor onze club. Deze regels zijn beschikbaar in de inkomhal van het zwembad.

2. De trainersgroep

De hoofdtrainer staat in voor het trainersteam en verdeelt de taken. De taakverdeling wordt besproken en goedgekeurd tijdens de trainersvergaderingen. Het staat de hoofdtrainer vrij zelf te beslissen over de selectie van de zwemmers betreffende deelnames aan wedstrijden.

De hoofdtrainer legt, in overleg met het bestuur, ook de nodige sancties op indien het gedrag van een zwemmer indruist tegen het huishoudelijk reglement van de club.

De trainers voeren de opgelegde taken uit en rapporteren op regelmatige basis aan de hoofdtrainer.

De hoofdtrainer staat in voor de communicatie van deze rapporten naar het bestuur toe.

De trainer staat in voor de sportieve begeleiding van een aan hem toegewezen groep zwemmers. Hij/zij traint en begeleidt de zwemmers tijdens trainingen, wedstrijden en eventuele stages.

De trainer draagt steeds de clubkleuren op trainingen, wedstrijden en eventuele stages en is steeds 15 minuten voor het afgesproken uur ter plaatse om de zwemmers op te vangen en te begeleiden.

De trainers selecteren de wedstrijden in onderling overleg met het bestuur.

3. Bij trainingen

Je bent minimum 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.

Je zwemkaart is persoonlijk. Deze kaart moet je steeds bij je hebben. Bij het binnengaan en het buitengaan van het zwembad, maak je steeds gebruik van je EIGEN kaart. Bij het niet gebruiken of niet bijhebben van je zwemkaart, kan men je aan de kassa de toegang tot het zwembad weigeren.

Bij het misbruiken van je kaartje tijdens de trainingsuren ( binnengaan via de clubingang terwijl je eigenlijk geen training hebt), kun je voor bepaalde tijd geschorst worden. Bij herhaaldelijk misbruik kan je zelfs uit de club ontslagen worden.

Wanneer je komt zwemmen tijdens de trainingsuren en je vertoeft in het recreatief gedeelte van het bad, ben je NIET verzekerd. Ongevallen op zo’n moment zijn voor rekening van de ouders en niet van de club.

Je respecteert andermans goederen en materiaal in het zwembad, alsook in de kleedkamers.

Je draagt ten alle tijden een badmuts, uit hygiënisch oogpunt. Dit mag echter geen badmuts zijn van een andere sportclub.

Je helpt spontaan met:

  • klaarzetten van het bad voor de training start -mogelijke taken hieronder omschreven tenzij anders meegedeeld door je trainer.
  • opruimen na de training, mogelijke taken hieronder omschreven, tenzij anders meegedeeld door je trainer.
  • je legt je eigen materiaal klaar aan je trainingsbaan vooraleer de training start.

Je hebt bij elke training drinken bij, minimaal 750 ml, bij voorkeur een isotone drank.

Een afwezigheid op trainingen meld je bij alle trainers. Geef bij elke afwezigheid ook een reden op.

Het vroeger beëindigen van een training moet je melden vooraleer de training start. Dit meld je aan de trainer die je op dat moment training geeft. Geef hiervoor steeds een reden op.

4. Bij wedstrijden

Je schrijft je OP TIJD in voor de wedstrijden die je toegestuurd krijgt per mail.

Wat je hebt ingeschreven, zwem je ook. Bij een forfait zonder geldige reden, zal een boete worden aangerekend aan de zwemmer.

Bij het inzwemmen en tijdens je wedstrijd zet je steeds een badmuts van de club op. Heb je je badmuts vergeten, dan koop je bij de afgevaardigde een reserve.

Je draagt tijdens de wedstrijd steeds een T-shirt van de club.

Als je een prijs hebt behaald op een wedstrijd, ga je die steeds halen met een T-shirt of een trainingspak van de club aan.

Na elke wedstrijd ruim je zelf alle papiertjes, blikjes, wegwerpvoorwerpen en andere afval op.

5. Tuchtreglement en naleving van het trainersengagement

De trainer, de afgevaardigde en/of een bestuurslid kan een zwemmer die een inbreuk maakt tegen het reglement, bestraffen door hem/haar het water te doen verlaten en hem/haar niet verder deel te laten nemen aan de training, wedstrijd of stage, waarbij de zwemmer wel aanwezig blijft bij de groep tot het einde van de activiteit. Elke kost die hierdoor gegenereerd wordt is ten laste van de zwemmer.

Het staat de club vrij om bij het niet opvolgen van de instructies van de trainer, het herhaaldelijk storen van de trainingen of agressief gedrag, het lid te sanctioneren in overleg met de trainers. Leden die zich niet tolereerbaar gedragen (zoals bvb: het ontvreemden van kledij of materiaal, onverdraagzaamheid, pesten, vandalisme, diefstal, geweld, …) kunnen na intern bestuursoverleg met onmiddellijke ingang worden ontslagen uit de club. In geen geval kunnen lidgelden worden teruggevorderd na een ontslag. Ontslagen leden kunnen ook later geen lid meer worden bij ZGEEL.

Het bestuur aanvaardt onder geen enkele omstandigheid dat zich leden onder invloed van drugs, alcohol of verboden medicijnen op de training aanbieden, in het bezit worden gevonden van drugs of drugs verhandelen in of nabij de club.